سفیر تیران و کرون

همایش تجلیل از معلمان نمونه و بازنشسته تیران و کرون برگزار شد/ تصاویر

کدخبر: 62743
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷ در ساعت ۳:۵۸ ب.ظ

در این همایش از ۶ معلم نمونه استانی، ۱۳ معلم نمونه شهرستانی و ۸۳ معلم نمونه آموزشگاهی تقدیر شد.


[1] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8264.jpg

[2] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8271.jpg

[3] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8278.jpg

[4] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8273.jpg

[5] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8280.jpg

[6] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8293.jpg

[7] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8292.jpg

[8] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8301.jpg

[9] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8295.jpg

[10] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8305.jpg

[11] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8302.jpg

[12] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8311.jpg

[13] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8319.jpg

[14] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8315.jpg

[15] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8323.jpg

[16] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8321.jpg

[17] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8325.jpg

[18] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8329.jpg

[19] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8326.jpg

[20] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8347.jpg

[21] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8345.jpg

[22] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8349.jpg

[23] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8366.jpg

[24] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8363.jpg

[25] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8374.jpg

[26] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8385.jpg

[27] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8381.jpg

[28] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8387.jpg

[29] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8386.jpg

[30] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8391.jpg

[31] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8397.jpg

[32] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8393.jpg

[33] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8415.jpg

[34] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8419.jpg

[35] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8430.jpg

[36] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8434.jpg

[37] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8436.jpg

[38] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8441.jpg

[39] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8449.jpg

[40] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8447.jpg

[41] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8457.jpg

[42] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8468.jpg

[43] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8473.jpg

[44] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8464.jpg

[45] تصویر: http://safiretiran.ir/uploads/2018/05/IMG_8471.jpg